XIX. Valné zhromaždenie SNS pri SAV

Written by Miroslav Bulko on 17/09/2017. Posted in Aktuality

 

 

Po štvrtýkrát sa 10. júna 2017 zišli pod starobylým hradom v Posádkovom klube v Trenčíne členovia numizmatickej spoločnosti na svojom XIX. Valnom zhromaždení, aby si na ďalšie trojročné volebné obdobie zvolili svojich čelných predstaviteľov.

O pol desiatej delegátov privítal predseda ústredného výboru Ing. Zbyšek Šustek, CSc., ktorý po otvorení valného zhromaždenia skonštatoval, že sa nezišiel potrebný počet členov a v zmysle stanov numizmatickej spoločnosti prerušil rokovanie na 30 minút.

Po pol hodine predseda ústredného výboru opätovne otvoril rokovanie valného zhromaždenia a odovzdal jeho vedenie prvému podpredsedovi numizmatickej spoločnosti PhDr. Mariánovi Sojákovi, PhD.

Potom PhDr. Soják nechal hlasovať o programe valného zhromaždenia ako aj o zložení mandátovej a volebnej komisie.

Po zvolení oboch komisií predniesol predseda ústredného výboru Ing. Zbyšek Šustek, CSc. správu o činnosti za uplynulé volebné obdobie.

Ako je pre niekoľkonásobného predsedu ústredného výboru príznačné, v prednesenej správe detailne popísal problematiku numizmatickej spoločnosti, rozanalyzoval súčasný stav a naznačil smerovanie do budúcnosti s definovaním toho, čo je potrebné urobiť pre to, aby sme mohli slávnostne osláviť 50. výročie založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

V samotnom závere vyslovil úprimné poďakovanie za 25 ročnú prácu v ÚV SNS tajomníkovi ústredného výboru Ing. Ľudovítovi Turčánimu, ktorý sa rozhodol do ďalšieho funkčného obdobia nekandidovať vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.

Následne predniesol hospodár ústredného výboru Ing. Stanislav Suja správu o hospodárení za uplynulé volebné obdobie a návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019.

A po ňom revízor ústredného výboru Ing. Miroslav Milán predniesol správu o revízii hospodárenia za uplynulé volebné obdobie.

Po prednesení správ sa v diskusii kriticky hovorilo o dodávaní pamätných mincí pre pobočky, o možnostiach pre členov numizmatickej spoločnosti dražiť na aukciách v Českej republike, o potrebe časopisu zo života pobočiek, o pripravovanej webovej stránke ÚV SNS pri SAV, ako aj o tom, ako čo najlepšie zorganizovať oslavy 50. výročia vzniku SNS v roku 2020.

Ing. Zbyšek Šustek, CSc. predniesol návrh zmien stanov SNS pri SAV a odôvodnil navrhované zmeny, ktoré boli následne odsúhlasené.

Nasledovala volebná časť. Najskôr PhDr. Soják vyzval oboch kandidátov na predsedu ústredného výboru aby predstavili svoje predstavy o smerovaní spoločnosti v budúcom volebnom období. Prvý tak urobil Ing. Marián Ondrejmiška, ktorý sa zameral hlavne na oblasť plánovania a zlepšenia organizácie numizmatickej spoločnosti, a po ňom Ing. Zbyšek Šustek, CSc., ktorý pripomenul navrhované riešenia uvedené v ním prednesenej správe o činnosti za uplynulé volebné obdobie. Po oboch prejavoch bola vykonaná voľba do nových orgánov ÚV SNS pri SAV.

Na obrázku je vidieť ako svoj volebný lístok vkladá PhDr. Ján Hunka, CSc. do volebnej urny pod dohľadom predsedu volebnej komisie Ing. Petra Klapitu, ktorý sa výborným spôsobom zhostil svojich povinností pri voľbách.

V priebehu vyhodnocovania výsledkov volieb volebnou komisiou odovzdali Ing. Zbyšek Šustek, CSc. a Ing. Ľudovít Turčáni ocenenia najzaslúžilejším členom numizmatickej spoločnosti.

Po krátkej chvíli vyhlásil predseda volebnej komisie výsledky volieb. Najviac sa očakával výsledok volieb o post predsedu ústredného výboru. V nich získal Ing. Marián Ondrejmiška 16 hlasov a Ing. Zbyšek Šustek, CSc. 36 hlasov, na základe čoho sa stal štvrtýkrát za sebou predsedom ústredného výboru.

Blahoželáme!

Ďalej do Predsedníctva ÚV SNS pri SAV boli zvolení PhDr. Hunka, CSc. (52 hlasov), PhDr. Soják, PhD. (51), Ing. Šustek, CSc. (50), PhDr. Švec (50), Ing.  Franek (48), Ing.  Kovár, CSc. (35), Ing. Ondrejmiška (34) a Mgr. Mráz (32).

Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Ing. Milán (52) a za členov revíznej komisie boli zvolení Ing. Šumichrast (48), Mgr. Zelíska (47) a Mgr. Fečo (41).

Predseda návrhovej komisie PhDr. Soják, PhD. predniesol návrh uznesenia valného zhromaždenia, ktoré bolo jednomyseľne schválené.

Staronový predseda ústredného výboru Ing. Zbyšek Šustek, CSc. poďakoval za dôveru zvoleným kandidátom a ukončil rokovanie XIX. Valného zhromaždenia prianím pekne stráveného leta. Každý účastník dostal pamätný list a plaketu.

 

 

 

 

 

Share Button