Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732
Stanovy SNS pri SAV | Trenčianski numizmatici | Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín | Numizmatika | Faleristika | Heraldika | Notafília

Stanovy SNS pri SAV

Stanovy

Slovenskej numizmatickej  spoločnosti pri Slovenskej akadémií vied

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied, skrátene SNS pri SAV, je dobrovoľnou a neziskovou organizáciou (v zmysle § 2 Zákona č. 83/1990 Z. z.) zberateľov numizmatických a príbuzných pamiatok, vedeckých a odborných pracovníkov v týchto oblastiach a vôbec záujemcov o numizmatiku a príbuzné pomocné historické vedy ako faleristiku, sfragistiku, heraldiku, diplomatiku a pod. Ťažisko svojej činnosti vykonáva na území Slovenskej republiky. Na tomto území má výhradné právo zakladať svoje pobočky a krúžky.
 2. Ústredný výbor SNS pri SAV, skrátene ÚV SNS pri SAV, má právo zriadiť pobočku alebo krúžok SNS pri SAV aj v zahraničí. Členovia zahraničnej pobočky alebo krúžku sa pri svojej činnosti riadia právnym poriadkom príslušnej krajiny.
 3. SNS pri SAV má právnu subjektivitu a môže nadobúdať práva a zaväzovať sa v rámci určenom stanovami v rozsahu svojich prostriedkov. Plénum ÚV SNS pri SAV môže delegovať právnu subjektivitu v osobitne určenom rozsahu na pobočky SNS pri SAV.
 4. Sídlom ÚV SNS pri SAV je: Bradáčova 7, 851 02, Bratislava, korešpondenčnou adresou je Poštový priečinok 103, 814 99, Bratislava.

§ 2

Úlohy

 1. Cieľom SNS pri SAV je rozširovať poznatky získané vedeckým výskumom v oblasti numizmatiky a príbuzných vedných disciplín medzi svojich členov a iných záujemcov, napomáhať pri ich získavaní a starať sa o zachovanie kultúrnych hodnôt a záchranu numizmatických pamiatok (budovaním zbierok všetkých druhov platidiel, bez ohľadu na ich materiálnu a právnu podstatu, ako aj príbuzného materiálu, medailí, vyznamenaní, plakiet, žetónov, dokumentov a iných predmetov so vzťahom k dejinám peňazí).
 2. SNS pri SAV uskutočňuje tieto ciele nadväzovaním a prehlbovaním spolupráce s jednotlivými vedeckými pracovníkmi, zberateľmi, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, predovšetkým múzeami. Spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami a zberateľmi. Propaguje doma i v zahraničí poznatky o dejinách peňazí na Slovensku.
 3. SNS pri SAV sa pri svojej činnosti riadi stanovami SNS pri SAV a legislatívou SR

§ 3

Činnosť

 1. SNS pri SAV vydáva numizmatické časopisy, vedecké, odborné a informačné publikácie, pomôcky pre zberateľov, medaily, odznaky a žetóny a stará sa o ich distribúciu doma  i v zahraničí. V prípade potreby sa môže podieľať na ich vydávaní aj s inými vydavateľmi.
 1. Usporadúva pre svojich členov zhromaždenia, schôdze, odborné exkurzie, semináre, sympózia, konferencie, prednáškové cykly a podobné podujatia a podporuje bádateľskú, odbornú a popularizačnú činnosť svojich členov.
 2. Usporadúva aukcie numizmatického materiálu zberateľskej povahy a numizmatickej literatúry a organizuje ich výmenu medzi svojimi členmi.
 3. Buduje knižnice (predpláca, nakupuje, vymieňa a prijíma ako dar alebo z odkazu knihy, časopisy a katalógy) a zbierky platidiel, medailí a iného numizmatického materiálu.
 4. Finančne i morálne podporuje vedeckú a odbornú činnosť svojich členov pri bádaní v archívoch, múzeách apod. a ich aktívnu účasť na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
 5. Môže vstupovať do medzinárodných organizácií a zastupovať záujmy slovenskej numizmatiky a svojich členov v týchto organizáciách.

§ 4

Členstvo

 1. SNS pri SAV má riadnych členov, čestných členov a čakateľov na členstvo.
 2. Riadnym členom sa môže stať každý plnoletý občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, ktorý sa zaviaže plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami SNS pri SAV a ostatnými internými predpismi SNS pri SAV.
 3. Riadnym členom sa môže stať aj právnická osoba so sídlom na území SR alebo v zahraničí, ktorej činnosť sa aspoň čiastočne prekrýva s náplňou činnosti SNS pri SAV a zaviaže sa plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami SNS pri SAV a ostatnými internými predpismi SNS pri SAV.
 4. O prijatí za riadneho člena SNS pri SAV podľa bodu 2 rozhoduje výbor pobočky na základe písomnej prihlášky.
 5. Čestným členom SNS pri SAV sa môže stať vedecká inštitúcia, iná organizácia alebo jednotlivec, bez zreteľa na štátnu príslušnosť, ktorým čestné členstvo udelí Valné zhromaždenie SNS pri SAV na základe návrhu Pléna ÚV SNS pri SAV za osobitné zásluhy v numizmatike alebo činnosť v prospech SNS pri SAV. Čestné členstvo je najvyššie morálne ocenenie zásluh fyzických a právnických osôb o slovenskú numizmatiku.
 6. Čakateľom na členstvo v SNS pri SAV je každá fyzická a právnická osoba v čase od podania písomnej prihlášky až do prijatia za riadneho člena SNS pri SAV. Čakateľom na členstvo v SNS pri SAV môže byť aj neplnoletá osoba.
 7. Ak bolo niektorému členovi SNS pri SAV zrušené členstvo rozhodnutím Valného zhromaždenia SNS pri SAV, jeho členstvo v SNS pri SAV môže obnoviť len Valné zhromaždenie SNS pri SAV na návrh Pléna ÚV SNS pri SAV. Ak bol niektorý člen SNS pri SAV vylúčený alebo vyškrtnutý z SNS pri SAV rozhodnutím iného orgánu SNS pri SAV, o jeho opätovnom prijatí rozhoduje ten istý orgán SNS pri SAV.
 8. Ak zaniklo členstvo v SNS pri SAV fyzickej či právnickej osobe iným spôsobom, ako je uvedené v bode 7, jeho obnovenie sa realizuje rovnakým spôsobom ako pri prijímaní nových členov.
 9. Na žiadosť riadneho člena môže byť jeho členstvo prerušené. Členstvo riadneho člena sa preruší na základe písomnej žiadosti pobočke, v ktorej je evidovaný. Prerušenie členstva môže byť na dobu určitú, počas ktorej člen neplatí členský príspevok.
 10. Registráciu členskej základne, okrem čakateľov, vedie Sekretariát Predsedníctva ÚV SNS pri SAV a každoročne ju aktualizuje podľa evidencie na pobočkách. Každá pobočka je povinná viesť evidenciu svojich členov a čakateľov.

§ 5

Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach SNS pri SAV a byť o jej činnosti informovaný.
 2. Každý člen má prednostné právo získavať za členské ceny časopisy, publikácie, medaily a odznaky, ktoré SNS pri SAV vydáva alebo s ktorými hospodári.
 3. Každý člen má právo vyjadrovať sa k činnosti ktoréhokoľvek orgánu SNS pri SAV.
 4. Každý člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov SNS pri SAV na vyšší orgán SNS pri SAV.
 5. Každý riadny člen SNS pri SAV je povinný zaplatiť členské príspevky na kalendárny rok najneskôr do 1. marca kalendárneho roku. Výšku členského príspevku stanovuje Plénum ÚV SNS pri SAV.
 6. Hlasovacie právo, právo voliť orgány SNS pri SAV a byť do nich volený má iba riadny člen, pokiaľ nie je disciplinárnym opatrením pozbavený členských práv. Hlasovacie právo a právo voliť orgány SNS pri SAV má aj každý kolektívny člen prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu.
 7. Povinnosťou všetkých členov je zachovávať Stanovy SNS pri SAV a vnútorné organizačné normy a predpisy a všeobecne sa starať o rozvoj SNS pri SAV.
 8. Každý člen je povinný oznámiť výboru svojej pobočky zmenu svojej adresy, ako aj prípadné vystúpenie zo SNS pri SAV v čo najkratšom čase.

§ 6

Zánik členstva

 1. Členstvo zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, vystúpením, vyčiarknutím alebo vylúčením člena.
 2. Plénum ÚV SNS pri SAV alebo výbor pobočky môže vyčiarknuť člena zo zoznamu členov SNS pri SAV, ak tento nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roku ani na opakovanú výzvu pobočky alebo v prípade hrubého porušenia stanov SNS pri SAV, resp. legislatívnych noriem Slovenskej republiky v súvislosti s numizmatickou činnosťou, za ktorú bol člen právoplatne odsúdený. Tiež môže byť vyčiarknutý na návrh pobočky, ak o to požiada jej výbor.
 3. Z iných dôvodov, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode, (napr. závažného porušenia etických noriem) môže byť členstvo ukončené rozhodnutím Pléna ÚV SNS pri SAV.

§ 7

Orgány

 1. Výkonné orgány SNS pri SAV sú:
  1. Valné zhromaždenie SNS pri SAV
  2. Ústredný výbor SNS pri SAV zložený z
   • Pléna ÚV SNS pri SAV
   • Predsedníctva ÚV SNS pri SAV
  3. Členské schôdze pobočiek SNS pri SAV
  4. Výbory pobočiek SNS pri SAV
 1. Kontrolné orgány SNS pri SAV sú:
  1. Ústredná revízna komisia SNS pri SAV
  2. Revízne komisie pobočiek SNS pri SAV

§ 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SNS pri SAV. Zvoláva ho Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV. Jeho rokovanie vedie predseda ÚV SNS pri SAV, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov. Valné zhromaždenie je riadne a mimoriadne. Jeho zvolanie sa oznámi členom priamo alebo prostredníctvom pobočiek aspoň 15 dní vopred. Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva raz za 3 roky. Mimoriadne valné zhromaždenie sa koná podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov SNS pri SAV a to do dvoch mesiacov od doručenia takejto žiadosti Predsedníctvu ÚV SNS pri SAV.
 2. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomných aspoň 80 riadnych členov, ak sa v stanovenom čase nezíde aspoň 80 členov SNS pri SAV, koná sa Valné zhromaždenie o pol hodiny neskôr za akéhokoľvek počtu členov. Túto skutočnosť je nutné pred auditóriom v danom čase verejne vyhlásiť. Kľúč na voľbu delegátov určuje Plénum ÚV SNS pri SAV. Delegátom Valného zhromaždenia SNS pri SAV je každý člen SNS pri SAV, ktorý sa preukáže pri prezentácii platnou členskou legitimáciou SNS pri SAV.
 3. Návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasuje väčšina prítomných riadnych členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu ÚV SNS pri SAV alebo predsedajúceho valnému zhromaždeniu.
 4. Právomoci Valného zhromaždenia:
 • prijímať a meniť stanovy SNS pri SAV, ako aj interné predpisy SNS pri SAV so súhlasom 2/3 prítomných členov
 • voliť a odvolávať členov Predsedníctva ÚV SNS pri SAV a Ústrednej revíznej komisie podľa volebného poriadku so   súhlasom 2/3 prítomných členov
 • schvaľovať správu o hospodárení SNS pri SAV
 • schvaľovať správu o činnosti a správu revíznej komisie, plán práce a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie

Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov SNS pri SAV.

§ 9

Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV

 1. Valné zhromaždenie volí Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV na obdobie troch rokov z riadnych fyzických členov.  Kandidáti na funkciu predsedu sa volia jednotlivo podľa mena. Ostatní členovia Predsedníctva ÚV SNS pri SAV sa volia hromadne.
 2. Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka, hospodára, archivára – zapisovateľa, člena zodpovedného za vedecko-popularizačnú činnosť, člena zodpovedného za edičnú činnosť, člena zodpovedného za aukcie a ďalších členov Predsedníctva ÚV SNS pri SAV, primerane k rastu úloh a členskej základne SNS pri SAV. Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV poveruje týchto členov ďalšími potrebnými funkciami. Medzi dvoma valnými zhromaždeniami môže Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV kooptovať riadneho člena do Predsedníctva ÚV SNS pri SAV. Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok. Všetky opatrenia Predsedníctva ÚV SNS pri SAV zásadnej povahy schvaľuje Plénum ÚV SNS pri SAV na svojej najbližšej schôdzi.

§ 10

Plénum ÚV SNS pri SAV

 1. Plénum ÚV SNS pri SAV tvorí Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV a predsedovia všetkých pobočiek zvolení na volebných členských schôdzach.
 2. Plénum ÚV SNS pri SAV sa schádza najmenej dvakrát za rok a je schopné uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov a pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

 

§ 11

Právomoc Pléna ÚV SNS pri SAV

Plénum ÚV SNS pri SAV v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia stojí na čele SNS pri SAV, vedie celú činnosť a rozhoduje o všetkých otázkach SNS pri SAV, ak nie sú taxatívne vyhradené Valnému zhromaždeniu.

 1. Zvoláva riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie SNS pri SAV a vykonáva ich uznesenia
 2. Kontroluje plnenie uznesení z Valného zhromaždenia
 3. Vydáva v rámci Stanov SNS pri SAV záväzné smernice pre činnosť SNS pri SAV, napr. disciplinárny poriadok, aukčný poriadok, smernice pre hospodárenie pobočiek a pod.
 4. Zabezpečuje styk SNS pri SAV s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy
 5. Vedie administratívu hospodárenia Predsedníctva ÚV SNS pri SAV
 6. Udeľuje vyznamenania a odmeny funkcionárom a členom SNS pri SAV za rozvoj a činnosť SNS pri SAV na základe návrhov pobočiek
 7. Predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie Čestného členstva SNS pri SAV
 8. Dohliada na činnosť pobočiek a vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi, robí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa revíznej správy Ústrednej revíznej komisie
 9. Riadi publikačnú činnosť SNS pri SAV
 10. Na základe výzvy Národnej banky Slovenska deleguje svojich zástupcov do komisií NBS na schvaľovanie námetov platidiel alebo do komisií na schvaľovanie ich umeleckých návrhov
 11. Vykonáva aukcie numizmatického materiálu a koordinuje aukcie pobočiek SNS pri SAV
 12. Vedie centrálnu evidenciu členstva SNS pri SAV
 13. Stanovuje výšku členského príspevku na kalendárny rok
 14. Rozhoduje o všetkých prípadoch činnosti SNS pri SAV, o ktorých tieto stanovy nemajú osobitné ustanovenia
 15. Podľa potreby vytvára pracovné komisie

§ 12

Ústredná revízna komisia

 1. Ústredným revíznym orgánom SNS pri SAV je Ústredná revízna komisia s nepárnym počtom členov, ktorú tvoria revízori volení na obdobie troch rokov Valným zhromaždením. Predseda revíznej komisie je volený podľa mena.
 2. Úlohou Ústrednej revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie SNS pri SAV, dbať na plnenie úloh, ktoré Valné zhromaždenie uložilo Plénu ÚV SNS pri SAV, dbať na dodržiavanie platných predpisov a Stanov SNS pri SAV a aspoň raz ročne podať Plénu ÚV SNS pri SAV písomnú správu o revízii hospodárenia Predsedníctva ÚV SNS pri SAV a v prípade potreby aj revízie hospodárenia jednotlivých pobočiek.
 3. Ústredná revízna komisia pracuje nezávisle od Pléna ÚV SNS pri SAV a Predsedníctva ÚV SNS pri SAV, členovia revíznej komisie nie sú ich členmi, ale sa môžu zúčastňovať zasadnutí s poradným hlasom. Dostávajú zápisy z týchto zasadnutí.
 4. Ústredná revízna komisia je zodpovedná Valnému zhromaždeniu, podáva mu správu o revízii hospodárenia ÚV SNS pri SAV a kontrole plnenia úloh z uznesení Valného zhromaždenia.
 5. Ústredná revízna komisia SNS pri SAV, ak zistí hrubé porušenie Stanov SNS pri SAV, môže iniciovať zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SNS pri SAV. Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SNS pri SAV môže iniciovať aj pre nefunkčnosť Pléna ÚV SNS pri SAV.
 6. Ak by došlo k nefunkčnosti Ústrednej revíznej komisie SNS pri SAV v priebehu funkčného obdobia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami SNS pri SAV, je Plénum ÚV SNS pri SAV povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie pre voľbu novej ÚRK.

 

§ 13

Pobočky a ich orgány

 1. SNS pri SAV sa člení na pobočky, ktoré združujú v jednotlivých oblastiach Slovenskej republiky alebo v zahraničí členov SNS pri SAV. Pobočky majú pevne určené sídlo. Každý riadny člen musí byť členom niektorej pobočky. Pobočky používajú názov: SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV POBOČKA …. (napr. SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV POBOČKA KOŠICE).
 2. Prostredníctvom pobočiek vykonáva SNS pri SAV svoju činnosť na celom území SR i v zahraničí. Založenie pobočky, jej výbor, plán činnosti, finančný rozpočet, ako aj rozdelenie pobočky alebo zánik pobočky schvaľuje Plénum ÚV SNS pri SAV. Pobočka má mať najmenej 20 členov. Počet členov zahraničnej pobočky nie je obmedzený.
 3. Orgánmi pobočiek sú členské schôdze, výbor pobočky a revízna komisia, v pobočkách s počtom členov menším ako 20 revízor pobočky.
 4. Štatutárnym zástupcom pobočky je predseda, ktorý sa zároveň automaticky stáva aj členom Pléna ÚV SNS pri SAV pre príslušné volebné obdobie.

§ 14

Vznik pobočky

 1. Pobočka SNS pri SAV môže byť založená v novom sídle ustanovujúcou schôdzou len so súhlasom Pléna ÚV SNS pri SAV a to tým, že je schválená delimitácia majetku, činnosti a členskej základne medzi výborom pobočky SNS pri SAV pôvodnej a prípravným výborom pobočky novej.
 2. Aj novo vznikajúca pobočka na území SR musí mať najmenej 20 členov.
 3. Pobočka SNS pri SAV vzniká uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, prijatým nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, zvolením predsedu pobočky, výboru pobočky, revíznej komisie, resp. revízora pobočky.

 

§ 15

Zánik pobočky

 1. Pobočka SNS pri SAV zaniká, ak nevykonáva základnú činnosť a poslanie medzi členmi SNS pri SAV alebo počet členov dlhodobo poklesol pod celkový počet 20.
 2. Zánik pobočky sa vykonáva zrušením alebo delimitovaním do inej pobočky na základe rozhodnutia členskej schôdze zanikajúcej pobočky a súhlasným stanoviskom Pléna ÚV SNS pri SAV. V prípade nefunkčnosti pobočky, pobočka zaniká rozhodnutím Pléna ÚV SNS pri SAV.
 3. Ak členská schôdza zanikajúcej pobočky nevymenuje likvidátora, určí ho Plénum ÚV SNS pri SAV. Likvidátor má za povinnosť vykonať delimitáciu majetku na nástupnícku pobočku SNS pri SAV podľa podielov delimitovaného členstva, resp.jeho presunutie v zmysle rozhodnutia Pléna ÚV SNS pri SAV.

§ 16

Členské schôdze pobočiek a ich právomoc

 1. Pobočky SNS pri SAV konajú volebné členské schôdze, hodnotiace členské schôdze a pravidelné členské schôdze.
 2. Volebnú členskú schôdzu zvoláva raz za tri roky výbor pobočky. Mimoriadne ju zvoláva podľa potreby na žiadosť aspoň polovice riadnych členov pobočky alebo na pokyn Pléna ÚV SNS pri SAV, a to najneskôr do jedného mesiaca od podania takejto žiadosti alebo pokynu Pléna ÚV SNS pri SAV. Výbor pobočky musí svojim členom a Plénu ÚV SNS pri SAV vhodným spôsobom oznámiť zvolanie volebnej členskej schôdze pobočky najneskôr 15 dní vopred.
 3. Volebnú členskú schôdzu vedie predseda pobočky alebo iný poverený člen výboru. Táto schôdza je schopná uznášať sa, keď je prítomná polovica členov pobočky. Ak v určenom termíne je nedostatočný počet členov, koná sa schôdza o pol hodiny neskôr za prítomnosti akéhokoľvek počtu riadnych členov. Túto skutočnosť je nutné pred auditóriom v danom čase verejne vyhlásiť. Hlasovacie právo majú všetci členovia pobočky.
 4. Návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu pobočky alebo predsedajúceho volebnej schôdze.
 5. Do právomoci volebnej a členskej schôdze pobočky patrí:
  1. Kontrolovať plnenie uznesení z poslednej členskej schôdze, ako aj ostatných uznesení.
  2. Voliť predsedu pobočky, členov výboru,revíznu komisiu a v pobočkách s počtom členov menším ako 20 revízora pobočky.
  3. Schvaľovať správu o činnosti a hospodárení pobočky za posledné volebné obdobie.
  4. Schvaľovať plán činnosti a finančný rozpočet pobočky na nastávajúce volebné obdobie.
  5. Rozhodovať o včas podaných návrhoch členov pobočky.
  6. Udeľovať čestné členstvo pobočky riadnym členom.
  7. Hodnotiť a odmeňovať členov pobočky SNS pri SAV za činnosť.
 6. Každý rok, v ktorom sa nekoná volebná členská schôdza, výbor pobočky zvoláva hodnotiacu členskú schôdzu pobočky, na ktorej sa vyhodnocuje činnosť a hospodárenie pobočky a jej výboru za uplynulý rok, spolu s revíznou správou revízorov pobočky.
 7. Pravidelnú členskú schôdzu pobočky zvoláva výbor pobočky zvyčajne raz za mesiac, najmenej jedenkrát štvrťročne, s cieľom vedecko-popularizačným, informatívnym alebo za účelom výmeny numizmatických zbierkových predmetov.
 8. Z každej členskej schôdze pobočky sa napíše zápisnica, ktorá sa v priebehu jedného mesiaca od jej konania posiela na Sekretariát Predsedníctva ÚV SNS pri SAV a predsedovi Ústrednej revíznej komisie SNS pri SAV.

§ 17

Výbor pobočky

 1. Na čele každej pobočky je výbor pobočky na čele s predsedom, ktorých volí volebná členská schôdza na obdobie troch rokov z členov pobočky. Kandidátku pre volebnú členskú schôdzu predkladá volebná komisia priamo na tejto schôdzi. Kandidát na funkciu predsedu pobočky sa volí podľa mena, ostatní členovia výboru sa volia hromadne.
 2. Výbor pobočky tvoria predseda, člen zodpovedný za odbornú a vedecko-popularizačnú činnosť, člen zodpovedný za aukcie a ďalší členovia výboru, primerane podľa rastu úloh a počtu členov pobočky.
 3. Výbor pobočky je schopný uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rokuje pravidelne aspoň raz za mesiac.
 4. Výbor pobočky má právo kooptovať nových členov výboru podľa aktuálnej potreby.
 5. Výbor pobočky robí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v revíznej správe pobočky.

§ 18

Činnosť pobočiek

 1. Činnosť SNS pri SAV sa uskutočňuje prostredníctvom pobočiek.
 2. Základnými ťažiskami činnosti pobočiek sú odborná, vedecko-popularizačná a zberateľská činnosť.
 3. Odbornú a vedecko-popularizačnú činnosť vykonávajú pobočky najmä budovaním príručných knižníc, prednáškami, besedami, výstavami, exkurziami a pod.
 4. Zberateľskú činnosť vykonávajú najmä prostredníctvom drobných numizmatických aukcií a výmeny numizmatického materiálu a budovaním zbierok numizmatického materiálu.
 5. Jednotlivé väčšie pobočky môžu utvárať v oblasti svojho pôsobenia miestne alebo odborne špecializované krúžky, a to aj v sídle pobočky. Na čele krúžku stojí výbor, ktorý sa skladá z predsedu a dvoch ďalších členov. Výbor krúžku sa volí na schôdzi krúžku na obdobie troch rokov. Činnosť jednotlivých krúžkov koordinuje výbor pobočky. Krúžok musí mať najmenej päť riadnych členov, počet členov zahraničného krúžku nie je obmedzený.
 6. Pobočky spravujú zverený majetok, rozvíjajú ho a zveľaďujú, ročne ho inventarizujú a o inventarizácii podávajú správu Plénu ÚV SNS pri SAV.
 7. Pobočky sú prostredníctvom svojich orgánov oprávnené podávať Plénu ÚV SNS pri SAV návrhy na zvolanie mimoriadnych Valných zhromaždení SNS pri SAV, oznamujú nových členov SNS pri SAV na registráciu. Vykonávajú disciplinárnu právomoc proti členom SNS pri SAV v rámci svojej pôsobnosti.

§ 19

Revízna komisia

 1. Revíznu činnosť v každej pobočke vykonáva revízna komisia (revízor) zložená z nepárneho počtu členov zvolená na volebnej členskej schôdzi pobočky na obdobie troch rokov. Revízna komisia si na prvom zasadnutí volí predsedu (neplatí v pobočkách s počtom členov menším ako 20).
 2. Revízna komisia (revízor) kontroluje hospodárenie pobočky, dozerá na plnenie úloh pobočky, jej výboru a krúžkov.
 3. Revízna komisia (revízor) pracuje nezávisle od predsedu pobočky a výboru pobočky. Členovia revíznej komisie (revízor) nemôžu byť členmi výboru pobočky, ani členmi výboru krúžku, ale môžu sa zúčastňovať na ich schôdzach s poradným hlasom. Dostávajú zápisy zo schôdzí výboru pobočky alebo krúžku. Za svoju činnosť sú zodpovední výlučne volebnej členskej schôdzi pobočky a metodicky Ústrednej revíznej komisii SNS pri SAV.
 4. Revízna komisia (revízor) predkladá najmenej raz do roka členskej schôdzi pobočky a Ústrednej revíznej komisii SNS pri SAV písomnú správu o výsledkoch revízie hospodárenia pobočky a kontrole činnosti pobočky.

§ 20

Finančné zabezpečenie

SNS pri SAV svoju činnosť zabezpečuje:

 1. z členských príspevkov
 2. z darov svojich členov a sponzorov
 3. z 2 % dane z príjmov v zmysle § 50 ods. 4 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 4. z príspevku SAV

SNS pri SAV nie je ekonomicky napojená na finančný rozpočet Ministerstva kultúry SR a teda ani na štátny rozpočet SR.

§ 21

Majetok

 1. Všetok majetok SNS pri SAV, či už finančný alebo hmotný, predstavuje jednotný celok vo výlučnom vlastníctve SNS pri SAV. Všetky majetkové hodnoty získané pobočkami v súlade so Zásadami hospodárenia s prostriedkami SNS pri SAV sa automaticky stávajú vlastníctvom SNS pri SAV, ponechávajú sa však v užívaní pobočiek podľa ich potreby, až do prípadného zániku pobočky.
 2. Majetok SNS pri SAV tvorí hmotný majetok, knižnica, zbierky, finančné prostriedky a ostatné hodnoty, ktoré sa inventarizujú jedenkrát ročne a výsledok inventarizácie sa sumarizuje na Predsedníctve ÚV SNS pri SAV.

§ 22

Zánik spoločnosti

 1. SNS pri SAV zanikne, keď sa na jej likvidácii uznesie Valné zhromaždenie na požiadanie nadpolovičnej väčšiny riadnych členov s dvojtretinovou väčšinou hlasov.
 2. V prípade zániku SNS pri SAV sa jej majetok stáva vlastníctvom niektorého z múzeí v oblasti sídla pobočiek alebo sídla ÚV Predsedníctva ÚV SNS pri SAV. Likvidáciu vykoná Predsedníctvo ÚV SNS pri SAV a ÚRK. Zostatok finančnej hotovosti z účtu spoločnosti a pokladne spoločnosti bude poukázaný na účet „Nadácie Antona Točíka“ so sídlom v Nitre, ktorá podporuje publikačnú a výskumnú činnosť v oblasti numizmatiky a archeológie.

§ 23

Interné predpisy

Za účelom jednotného výkladu stanov vydáva Plénum ÚV SNS pri SAV interné predpisy.

§ 24

Účinok

Tieto Stanovy SNS pri SAV boli schválené na Valnom zhromaždení SNS pri SAV 10. 6. 2017. Všetky doterajšie verzie stanov s dodatkami strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových stanov, schválených 10. 6. 2017.

 

——————————————————————————————————————

Upravené a doplnené stanovy SNS pri SAV registrovalo Ministerstvo vnútra SR dňa 24. 7. 2017, číslo spisu VVS/1-909/90-68-3.

Registráciu vykonala JUDr. Jana Vallová, PhD., riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy.

 

Share Button