Rudolf Horňák (*1. 3. 1934 – †3. 4. 2018)

Written by spravca on 20/04/2018. Posted in Aktuality

Za Rudom Horňákom

Náš život striedajú nielen pozitívne, ale aj tie smutné udalosti, ktoré nás zastihnú často nepripravených. Takouto smutnou  udalosťou  bola žiaľ aj tá z 3. apríla tohto roku, keď nám navždy  vo veku 84 rokov odišiel náš zakladajúci člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočky v Trenčíne Rudko Horňák.

   V zosnulom  sme stratili významného človeka, regionálneho historika, numizmatika, znalca, výtvarného návrhára spisovateľa, autora  alebo spoluautora viacerých publikácii, článkov najmä z regionálnej histórie vlastenca a výborného človeka.

Rudolf Horňňák sa narodil 1.marca 1934 v Trenčianskej Turnej ako piaty v poradí z desiatich súrodencov. V rodnej obci absolvoval 5 rokov ľudovej školy, pokračoval v rokoch 1945-1951 v meštianskej škole v Trenčíne a tri roky v Závodnej učňovskej škole vtedajšieho podniku Slovena (neskôr Merina) v Trenčíne. Už od detstva sa u neho prejavovali schopnosti objavovať nove veci a javy. Ako výborný žiak  pokračoval v štúdiu na Vyššej priemyslovej škole textilu v Brne, kde v r. 1954 maturoval.  Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby od roku 1957 až do odchodu do dôchodku v roku 1994 pracoval v n. p. Merina v Trenčíne v oblasti dizajnu. Vypracoval sa  z obyčajného robotníka cez pomocného  návrhára, samostatného návrhára až na vedúceho návrhára strediska  podniku Merina VHJ v Trenčíne. Stal sa  všeobecne uznávaným odborníkom v oblasti výtvarnej stránky textilných výrobkov, ktoré boli  vysoko hodnotené  a uznávané na domácich i zahraničných výstavách. O jeho výborných pracovných výsledkoch svedči aj množstvo najvyšších rezortných vyznamenaní, ktoré dostal  za svoje pracovné úspechy. V dvoch rokoch po sebe (1981,1982) mu boli udelené Ceny za  vynikajúci priemyselný vzor.

   V roku 1959 sa oženil a spolu s manželkou vychovali svoje tri deti. Mal veľmi širokú škálu záujmov, kde sa vedel tvorivo uplatniť. Zaujímal sa o archeológiu, históriu,  regionálny národopis a numizmatiku, ktorá sa mu stala motívom k hľadaniu historických stôp osídľovania  Trenčianskej  kotliny a rodnej obce Trenčianska Turná.

   Významný podiel mal na  a rozvoji organizovanej numizmatiky v Trenčíne, kde už pri jej vzniku bol zakladajúcim členom a od roku 1970 s malými prestávkami bol členom výboru a aukčným referentom. Sám spracoval, alebo sa podieľal na príprave  24 aukčných  katalógov. Pripravil viaceré prednášky z oblasti numizmatiky alebo  archeológie pre členov pobočky v Trenčíne. Svoje  skúsenosti ako textilného výtvarného dizajnéra  využil aj pri príprave návrhov pobočkou vydávaných medailí. Spolu sme pripravovali návrhy na rektorskú, prorektorskú a dekanské insignie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka , sám bol spoluautorom starostovskej reťaze a medaily Trenčianskej Turnej . Spolupracoval s trenčianskym múzeom, bol iniciátorom a spoluobnoviteľom činnosti MS v Trenčianskej Turnej v roku 1968 , iniciátorom osláv 700 výročia prvej písomnej  zmienky o obci a spoluorganizátorom sympózia k „290. a 300. výročiu bitky pri Trenčíne“. Bol členom Stálej konferencie slovenskej inteligencie (SKSI). Zaslúžil sa o zachovanie originálneho pôvodného pečatidlá (typária) SNR z r.1848, ktoré daroval v r. 2003 obnovenej SNR. Bol autorom šiestich publikácii o rodnej obci, o histórii ovocinárstva v obci, je autorom zborníka ľudových piesni z Trenčianskej Turnej a mnohých článkov v celoštátnych i regionálnych denníkoch. V roku 1994 v obci založil Turnianské noviny a bol zakladajúcim členom speváckeho zboru Večernica. Jeho odchodom stratila organizovaná numizmatika v Trenčíne a obec Trenčianska Turná významnú osobnosť, polyhistora a výborného človeka.

           Česť jeho pamiatke

                                                                                  Podpredseda SNS pri SAV- pobočky Trenčín  Ing. Ján Dibala

Share Button