Ján Lipský – 250. výročie narodenia (1766 – 2016)

Written by spravca on 23/10/2016. Posted in Medaily

Slovenský  kartograf  Ján  Lipský

 Údaje o medaili:

Náklad:

30 ks striebro patinované 925/1000, číslované, 56,55 g

110 ks tombak patinovaný, 60,60 g

10 ks meď

 

Priemer: 50 mm

Autor návrhu:  Ing. Ján  Dibala

Autori umeleckého prevedenia:  Š.Novotný /Mgr.art.Roman Lugar

Rok razby: 2016

Vydali: SNS pri SAV, pobočka Trenčín a obec Trenčianske Stankovce

Razba: Castax  Slovakia s.r.o. Trenčín

lipsky-averz        lipsky-reverz

      Ján  Lipský sa narodil 10.apríla 1766  v zemianskej rodine v Sedličnej, (dnes súčasť obce Trenčianske Stankovce ) a umrel tamtiež 2.mája 1826. Bol cisárskym dôstojníkom a významným kartografom. Jeho predok  Daniel Lipský bol zástupcom  richtára v Trenčíne a šľachtický  titul dostal  od cisára Ferdinanda III. ešte v roku 1649. Základné vzdelanie a kalvínsku školu  v Lučenci navštevoval v rokoch 1776-1777. Rok  bol u piaristov v Trenčíne. Pokračoval v štúdiu na evanjelickom líceu v Bratislave v rokoch 1779 – 1782, kde sa zaujímal o matematiku a fyziku. Ako šľachtic mal predurčenú vojenskú dráhu,  preto odišiel  na vojenskú akadémiu do Viedenského  Nového  Mesta, kde skončil ako dragúnsky rotmajster a postupne dosiahol hodnosť  plukovníka. Ešte ako mladého  17 – ročného  dobrovoľného kadeta  ho prijali do vojenskej kartografickej komisie, ktorá mala  za úlohu  vykonať zememeračské práce  pre prvé vojenské mapovanie. Po skončení r. 1785 sa vrátil k svojmu pluku.  Okrem toho, že bol dragúnsky rotmajster, kadetom a mladším dôstojníkom prednášal o praktickej  geometrii. Keď v r. 1785 cisár Jozef II. nariadil katastrálne mapovanie v celej habsburskej ríši, medzi  vojenských zememeračov sa dostal  aj Ján Lipský. So svojim plukom  pôsobil  na rôznych miestach a zúčastnil sa aj slávnej bitky pri Slávkove, kde bol ranený.

    Roku 1795  ako dôstojník začal zhromažďovať materiál na  spracovanie mapy Uhorska a r. 1797 bol odvelený do Pešti, aby mohol pokračovať v mapovaní. Už r. 1803 dokončil prvé štyri listy mapy Uhorska a od kráľovskej kancelárie  dostal koncesiu, aby sa mohlo  začať s ryteckými prácami.  Bol vlastne prvým kartografom, ktorý na určovanie polohy miest používal astronomické hodnoty  i keď v tom období bola rozšírená  triangulačná metóda. Presné mapy spracoval  pomocou  astronómie. Do histórie sa zapísal prvou presnou Všeobecnou mapou Uhorska.

    Do roku 18O8  dokončil Všeobecnú mapu Uhorského kráľovstva (Tabula generalis) o deviatich listoch a k nej spracoval podrobný register, ktorý obsahoval 36 OOO hesiel a názvov. Vypracoval aj plán Budína a Pešti a iné mapy, ktoré zväčša ostali v rukopise. Publikoval aj niekoľko prác  z vojenskej teórie.

    V roku 1813 už ako plukovník husárov požiadal o penzionovanie. Vrátil sa na Slovensko, kde žil  s otcom v Prázdnovciach. Neskôr po otcovej smrti  sa vrátil do rodnej Sedličnej. Tu v rodnom kaštieli 2. mája 1826 umrel a ako slobodomurár  bol pochovaný v záhrade  jeho rodného domu. Vlastnil bohatú knižnicu, ktorá obsahovala asi 400 – 450 kníh a 600 – 750 máp. Sám Lipský si v testamente želal, aby knižnica zostala v celku  zachovaná na pôvodnom mieste v jeho dome, no po dedičskom súdnom spore, ktorý trval 30 rokov sa predsa rozptýlila. Veľká časť z nej po miléniovej výstave zostala v Budapešti len časť, 31 kníh a jeden album fotografii  zo Sedličnej a okolia je v Trenčianskom múzeu.

Share Button